Privacy & Cookie beleid Tesla Owners Club Nederland

Dit Privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Tesla Owners Club Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland en geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 75524244 (hierna: “Tesla Owners Club Nederland”). Je wordt geadviseerd dit privacybeleid zorgvuldig te lezen, omdat het essentiële informatie bevat over hoe jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door je persoonlijke gegevens op de website te verstrekken en door persoonlijke gegevens te verstrekken via de e-mailadressen die op deze website zijn gespecificeerd, verklaar je dat je kennis hebt genomen van dit privacybeleid en er uitdrukkelijk mee akkoord gaat, evenals met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

Tesla Owners Club Nederland is in lijn met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens door middel van het huidige Privacybeleid. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Tesla Owners Club Nederland.

Artikel 2 – Persoonlijke gegevens
2.1 Persoonlijke gegevens die u ons meedeelt
Categorie 1: als u zich niet heeft geregistreerd: uw IP-adres;
Categorie 2: wanneer formulieren zijn ingevuld of bestellingen zijn geplaatst zonder registratie: alle velden in het formulier, evenals uw IP-adres;
Categorie 3: als u zich heeft geregistreerd: alle velden in het formulier, evenals uw IP-adres en wachtwoord;
Categorie 4: via cookies.
2.2 Tesla Owners Club Netherland kan op verschillende manieren gegevens van u verzamelen (Persoonsgegevens):
een. door het gebruik van cookies (zie hieronder);
b. wanneer u zich registreert en wanneer u de website gebruikt;
2.3 De website maakt ook gebruik van cookies die bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen. Zie artikel 8 voor de bepalingen met betrekking tot het gebruik van cookies.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
3.1 Algemene doeleinden:
Tesla Owners Club Nederland zal de persoonlijke gegevens die van u zijn verzameld alleen gebruiken voor de volgende doeleinden:
Categorie 1: voor het verstrekken en verbeteren van deze website en voor het opnemen van persoonlijke gegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan worden afgeleid, op basis van de legitieme belangen van Tesla Owners Club Nederland om haar website en diensten voortdurend te verbeteren;
Categorie 2: voor het beheren van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze Tesla Owners Club Nederland en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een door u gevraagde overeenkomst en, indien door u aangegeven, ook voor het uitzenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming;
Categorie 3: voor het verzenden van direct marketing, nieuwsbrieven en promoties, met als rechtsgrond uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming;
Categorie 4: voor het verbeteren van de gebruikerservaring en voor statistische doeleinden (zie hieronder), met als rechtsgrond uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming;
U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven, maar u begrijpt dat het niet mogelijk zal zijn om bepaalde diensten te verlenen als u geen toestemming geeft voor verwerking.
3.2 Direct marketing:
Persoonsgegevens worden ook gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven (“opt-in”).
Als u al bent opgenomen in onze mailinglijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papier en / of elektronische vorm, kan Tesla Owners Club Netherland uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Tesla Owners Club Netherland, zijn producten en / of diensten . Tesla Owners Club Nederland kan de door u verstrekte gegevens gebruiken voor het bijwerken van documenten die zijn opgeslagen door Tesla Owners Club Nederland.
Deze toestemming kan te allen tijde, zonder rechtvaardiging en kosteloos, worden ingetrokken, bijvoorbeeld door te klikken op de desbetreffende afmeldlink onderaan elk promotiemailbericht.
3.3 Overdracht aan derden:
In het geval van een volledige of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van Tesla Owners Club Nederland, waarbij haar bedrijfsactiviteiten worden gereorganiseerd, overgedragen of stopgezet, of als Tesla Owners Club Nederland failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan nieuwe entiteiten of derden via wie de bedrijfsactiviteiten van Tesla Owners Club Nederland geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd.
Tesla Owners Club Nederland zal redelijke inspanningen leveren om u vooraf te informeren over het feit dat Tesla Owners Club Nederland uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent ook dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
Tesla Owners Club Nederland zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren, verspreiden of anderszins commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve zoals hierboven beschreven of met uw voorafgaande toestemming.
3.4 Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Tesla Owners Club Nederland uw Persoonsgegevens openbaar moet maken op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Tesla Owners Club Nederland zal redelijke inspanningen leveren om u hierover vooraf te informeren, tenzij dit onderworpen is aan wettelijke beperkingen.

Artikel 4 – Duur van de verwerking
Persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor een periode die nodig is, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking en afhankelijk van de contractuele relatie tussen Tesla Owners Nederland en u.

Artikel 5 – Uw rechten
5.1 Recht op inzage en inzage:
U hebt het recht om op elk moment gratis toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, evenals het recht om geïnformeerd te worden over het gebruik dat we van uw persoonlijke gegevens maken.
5.2 Recht op verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om te beslissen of u uw persoonlijke gegevens al dan niet deelt met Tesla Owners Club Nederland. Je hebt ook het recht om ons te verzoeken om je persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat als u geen toestemming geeft voor het delen van uw persoonlijke gegevens of als u vraagt ​​dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd, het niet mogelijk zal zijn om bepaalde diensten en producten te leveren. U kunt ook verzoeken om beperkingen op te leggen aan de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Recht op bezwaar:
Je hebt ook het recht om om ernstige en legitieme redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
Daarnaast heb je altijd het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden; in dat geval hoeft u geen redenen op te geven.
5.4 Recht op vrije overdracht van gegevens:
U heeft het recht om uw door ons verwerkte Persoonsgegevens in een gestructureerde, standaard en machineleesbare vorm te verkrijgen en / of over te dragen aan andere gegevensbeheerders.
5.5 Recht om toestemming in te trekken:
Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.
5.6 Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door hiervoor contact met ons op te nemen, hetzij per e-mail naar info@teslaownersclub.nl, hetzij per post naar Tesla Owners Club Nederland Postbus 716, 5600AS Eindhoven, Nederland.
5.7 Geautomatiseerde beslissingen en profilering:
De verwerking van uw persoonlijke gegevens omvat geen profilering en we zullen ook geen geautomatiseerde beslissingen over u nemen.
5.8 Klachtrecht:
U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Nederlandse Privacy Autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV, DEN HAAG. Tel: 070-8888 500, fax: 070-8888 501.
Dit laat een gerechtelijk bevel van een burgerlijke rechtbank onverlet.

Als u schade lijdt als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een claim tot schadevergoeding indienen.

Artikel 6 – Beveiliging en vertrouwelijkheid
6.1 We hebben beveiligingsmaatregelen ontwikkeld die technisch en organisatorisch zijn aangepast om de vernietiging, het verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang of het per ongeluk melden aan derden van persoonlijke gegevens die zijn verzameld, evenals elke andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen.
6.2 Tesla Owners Club Nederland kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onjuist of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
6.3 U moet te allen tijde voldoen aan de veiligheidsregels, bijvoorbeeld door het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw login en code. U bent daarom als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat van de website wordt gemaakt vanaf uw computer, uw IP-adres en voor uw identificatiegegevens, evenals voor de vertrouwelijkheid daarvan.

Artikel 7 – Toegang door derden
Om uw persoonsgegevens te verwerken, geven wij onze bestuursleden toegang tot uw persoonsgegevens. We garanderen een vergelijkbaar beschermingsniveau door contractuele verplichtingen op te leggen die vergelijkbaar zijn met dit privacybeleid en die kunnen worden opgelegd aan deze bestuursleden.

Artikel 8 – Cookies
8.1 Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een klein bestand dat door de server van Tesla Owners Club Nederland wordt verzonden en op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie die op deze cookies is opgeslagen, kan alleen door ons worden gelezen en alleen voor de duur van het bezoek aan de website.
8.2 Waarom gebruiken we cookies?
Onze site maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat onze website te optimaliseren.
Als gevolg van recente wetswijzigingen moeten alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie uw toestemming vragen voor het gebruik of de opslag van cookies en soortgelijke technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Dit cookiebeleid biedt u duidelijke en uitgebreide informatie over de cookies die we gebruiken en de redenen waarom we ze gebruiken.
8.3 Soorten cookies
Hoewel er verschillende soorten cookies zijn, onderscheiden naar functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving vooral onderscheid tussen cookies die enerzijds functioneel of technisch noodzakelijk zijn en alle andere cookies anderzijds.

De website gebruikt de volgende cookies:

Veiligheid
Lees voor cookies die door derden zijn geplaatst (bijvoorbeeld Google Analytics) de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van deze verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies
8.4. Uw toestemming
U kunt cookies altijd weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u bepaalde functies van de website niet kunt gebruiken. Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@teslaownersclub.nl, of per post naar Tesla Owners Club Nederland Postbus 716, 5600AS Eindhoven, Nederland, of door naar de “Contact” -gedeelte op de website.

Meer informatie over cookies is ook te vinden op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online gedragsreclame en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/