English version below

In een gezamenlijke inspanning op initiatief van TOCNL hebben de Europese Tesla Owners Clubs samen een lijst opgesteld met verbeterpunten voor Autopilot en andere softwarematige automatisaties in Tesla-voertuigen. Het is algemeen bekend dat we in Europa in een aantal opzichten achterlopen op de Verenigde Staten en dat Tesla de Autopilot-functionaliteit niet steeds op hetzelfde niveau heeft kunnen brengen. We weten allemaal dat dit (deels) te maken heeft met het feit dat Europese regelgevers (UNECE) voorzichtiger zijn en niet veel toestaan. Hoewel we dit allemaal begrijpen, worden we ook steeds geconfronteerd met verdere vertragingen, waardoor de weg naar het volledig geautomatiseerde voertuig steeds verder naar achteren wordt geschoven.

De lijst is ontstaan uit gesprekken van TOCNL en verschillende mensen van het Europese Autopilot-team van Tesla, waarbij werd gesuggereerd dat het nuttig zou zijn om zo’n “Top 10” van punten te ontvangen. In het eerste kwartaal van 2023 kwam een selecte groep Europese TOC-vertegenwoordigers bij elkaar om te brainstormen, te discussiëren, te challengen en uiteindelijk te stemmen over de betreffende punten. Het resultaat is een overtuigende lijst met argumenten, voorbeelden en een definitieve ranglijst die in april 2023 aan Tesla werd overhandigd.

Enkele voorbeelden uit de lijst zijn de werking van de automatische ruitenwisser, het annuleren van een rijstrookverandering, het verkeerd aflezen van snelheidsborden, het annuleren van Autopilot in scherpe bochten, om er maar een paar te noemen.

In het overdrachtsgesprek met Tesla werd duidelijk dat veel van de huidige implementaties een relatie hebben met een specifieke regelgeving en dat het tijd kost om die door te werken, om aan de regelgevers aan te tonen dat zonder een bepaalde functie de auto in feite minder veilig is. Tesla gelooft dat er vooruitgang wordt geboekt, zonder dat de Tesla-eigenaars dat altijd direct zien. Wij hopen dat onze lijst Tesla een directer beeld geeft van de klant en dat dit kan helpen om de ontwikkelingen in Europa voldoende aandacht te blijven geven bij de verdere ontwikkeling.

Al met al een zeer positieve samenwerking tussen de Europese Owners Clubs en het Tesla Autopilot-team waarbij we hopen dat het niet meer lang duurt vooraleer FSD net zoals in de VS kan worden uitgerold om verder te worden geoptimaliseerd.

Peter V.

 

English version

European Tesla Owners Clubs in discussion with Tesla

As a joint effort, European Tesla Owners Clubs have constructed a list of improvement items for Autopilot and other software based automations in Tesla Vehicles. It is known that in Europe we are behind The United States in a number of ways and Tesla hasn’t always been able to bring Autopilot functionality to the same level. We all know this is (partly) related to European regulators being more careful and not allowing many things to happen. Though we all understand this, we are also confronted with further delays, pushing the path to the fully automated vehicle out further and further.

The list originated from conversations by the Dutch TOC and various people on the Tesla European Autopilot team, where it was suggested that it would be helpful to receive such a “Top 10” of items. In the first quarter of 2023 a select group of European TOC representatives came together to brainstorm, discuss, challenge and finally vote to the issues at hand. The result is a compelling list with arguments, examples and a final ranking that wass handed off to Tesla in April of 2023.

A few examples from the list are the functioning of the Auto wiper, lane change cancellation, incorrect speed sign readings, sharp curve give up, just to name a few.

In the handoff conversation with Tesla it became clear that a lot of the current implementations have a relationship with a specific regulation and that it takes time to work through those, to demonstrate to the regulators that without a certain feature the car is in fact less safe. Tesla believes that progress is being made, without owners always directly seeing it. We are hopeful that our list gives Tesla the customer’s view more directly and that this can help with keeping the European area top of mind when it comes to further development.

All-in all, a very positive cooperation between the European Owners Clubs and the Tesla autopilot team.

Peter V.